Opieka wytchnieniowa

W związku z planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa ”  zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), którego celem  jest m. in. wsparcie społeczne osób  niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania wniosków przez osoby, których członkowie rodzin lub bezpośredni opiekunowie wymagają doraźnego wsparcia  w formie opieki wytchnieniowej do końca  miesiąca lipca 2019 r.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.