Jesteś tutaj:

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO  MIESIĘCZNEGO DOCHODU składane w Narodowym lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Czyste Powietrze” – dla mieszkańców Gminy Gorlice – wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Łukasiewicza 6, , tel. 18 353 75 74 w. 21, 29.

 

Zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

W przypadku mieszkańców Gminy Gorlice zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6; tel. 18 353 75 74 w. 21, 29.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

1) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
2) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna składa oświadczenie potwierdzająceże Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

WZÓR ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713) – pobierz (.pdf) lub  pobierz (pdf).

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć PAŹDZIERNIK 2020

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

01.10.2020 14.00-18.00 Dzień Seniora – spotkanie przy kawie –Zajęcia kulinarne -lepienie pierogów /Zajęcia ruchowe
06.10.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – malarstwo kropeczkowe
07.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek /Zajęcia ruchowe
08.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – malarstwo kropeczkowe / Zajęcia ruchowe
13.10.2020 14.00-18.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – jabłko z  recyklingu
14.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – jabłko z  recyklingu /Zajęcia ruchowe
15.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – jabłko z  recyklingu /Zajęcia ruchowe
20.10.2020 14.00-18.00 Wycieczka – wyjazd do teatru  „Bagatela” w Krakowie
21.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie róży z liści / Zajęcia ruchowe
22.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne – wykonanie róży z liści / Zajęcia ruchowe
27.10.2020 14.00-18.00 Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej

Zajęcia z rękodzieła artystycznego – obrazek na desce metodą mix-media

28.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – obrazek na desce metodą mix-media

/ Zajęcia ruchowe

29.10.2020 9.00-13.00 Zajęcia z rękodzieła artystycznego – obrazek na desce metodą mix-media

/ Zajęcia ruchowe

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, iż wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Funkcję będzie pełniła Pani Beata Barszcz – specjalista pracy socjalnej.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla GOPS Gorlice było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowaniem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlice w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach – Pani Beata Barszcz
adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice
telefon: 18 353-75-74,
e-mail: gops.gorlice@post.pl

Zarządzenie 36/2020

 

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć WRZESIEŃ 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
01.09.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – śpiewanie piosenek  biesiadnych /Zajęcia ruchowe
02.09.2020 9.00-13.00 Spotkanie przy kawie – Zajęcia rozwijające umysł
03.09.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – śpiewanie piosenek  biesiadnych /Zajęcia ruchowe
08.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia rękodzielnicze – wykonanie słonecznika ze wstążki
09.09.2020 9.00-13.00 Zajęcia rękodzielnicze –

wykonanie słonecznika ze wstążki /Zajęcia ruchowe

10.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia rękodzielnicze – wykonanie słonecznika ze wstążki /Zajęcia ruchowe
15.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia ruchowe w plenerze

integrujące uczestników

16.09.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne –

malowanie wzorów Mandala na talerzu/

Zajęcia ruchowe

17.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne –

malowanie wzorów Mandala na talerzu /

Zajęcia ruchowe

22.09.2020 14.00-18.00 Spotkanie informacyjne z przedstawicielem PCPR
23.09.2020 9.00-13.00 Malowanie wzorów Mandala na butelce /

Zajęcia ruchowe

24.09.2020 14.00-18.00 Malowanie wzorów Mandala na butelce /

Zajęcia ruchowe

29.09.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – robienie pachnących tabliczek

Zajęcia ruchowe

30.09.2020 9.00-.13.00 Zajęcia artystyczne –

robienie pachnących tabliczek/ Zajęcia ruchowe

Stypendium szkolne 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium w roku szkolnym 2020/2021 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc sierpień 2020 r.

WYPEŁNIONE WNIOSKI należy składać w dniach od 1 do 15 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie o sytuacji dochodowej
Oświadczenie o dochodzie jednorazowym
Oświadczenie – konto bankowe
Załączniki wymagane do stypendium szkolnego 2020-2021
Katalog wydatków kwalifikowanych 2020-2021
Informacja RODO do stypendium szkolnego

KLUB SENIOR+ Harmonogram zajęć SIERPIEŃ 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
04.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne – ozdabianie świecznika drewnianego /Zajęcia ruchowe
05.08.2020 9.00-13.00 Zajęcia manualne, wykonanie Eko-druku na torbie bawełnianej
06.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia manualne, wykonanie Eko-druku na torbie bawełnianej  / Zajęcia ruchowe
11.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonanie wieńca dożynkowego  / Zajęcia ruchowe
12.08.2020 9.00-13.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonanie wieńca dożynkowego
13.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokół dziedzictwa lokalnego – wykonanie wieńca dożynkowego  / Zajęcia ruchowe
18.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokalne i zajęcia rozwijające umysł,  rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe / Zajęcia ruchowe
19.08.2020 9.00-13.00 Zajęcia rozwijające umysł
20.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł,  rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe/ Zajęcia ruchowe
25.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia wokalne i zajęcia rozwijające umysł,  rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe  / Zajęcia ruchowe
26.08.2020 9.00-13.00 Zajęcia rozwijające umysł
27.08.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe / Zajęcia ruchowe

OGŁOSZENIE

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
w związku z trwającym stanem epidemii

W okresie od dnia 27 lipca 2020 r. wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, w oparciu o przepisy § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca  2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066, z późn. zm.).

Obsługa interesantów prowadzona jest wyłącznie w punkcie obsługi klienta, zorganizowanym na parterze Ośrodka, w następującym rozkładzie czasu pracy:
– od poniedziałku do piątku – w godz. 7.30 – 15.30

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowa.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt telefoniczny: 18 353 75 74, 519 147 709
Kontakt e-mail: gops.gorlice@post.pl

Do góry