Aktualności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

 

W wyniku przeprowadzonego przez Komisję naboru kandydatem na w/w stanowisko wybrana została Pani Katarzyna Szura, zam. w  Bystrej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Katarzyna Szura spełniła wszystkie wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

 

Gorlice, dnia  15 maja  2020 r.

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje,
że od dnia 18.05.2020 r. (poniedziałek) tut. Ośrodek pracuje w godzinach:

 • każdy poniedziałek od 7.30 do 18.00
 • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

KLUB SENIOR+ INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z poleceniem oraz Decyzją Nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r.  od dnia 11.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.  zostaje czasowo zawieszona działalność placówki Klub Senior+ w Bystrej.

Zajęcia zostają zawieszone z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19  wywołanej wirusem SARS- CoV-2 .

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 5. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 7. wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. 1. umiejętność pracy z klientem, szczególnie klientem trudnym.
  umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
  3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
  4. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  5. umiejętność planowania pracy, operatywność,
  6. umiejętność śledzenia zmian w przepisach,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 2. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 4. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy
 1. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 2. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 1. kserokopie świadectw pracy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 3. oświadczenie o niekaralności,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach  w terminie do dnia 08.05.2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty , które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie gops.gorlice@post.pl

 

WZ Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Gorlicach

 

Sławomir Sikora

Starszy Specjalista

 

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

 1. Zawiesza się – do odwołania – wydłużone godziny pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w poniedziałki
 2. Przyjmowanie stron odbywa się pojedynczo od strony ul. Łukasiewicza 

Załatwienie spraw urzędowych w miarę możliwości drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

Dane kontaktowe:
gops.gorlice@post.pl
tel./fax 18 353 75 74

 

 

Stypendium szkolne 2019/2020 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną poprawnie wypełnione oświadczenia o zmianie dochodów wraz z załącznikami należy przesłać drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice do 10 maja 2020 r.

 

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne
Oświadczenie o sytuacji dochodowej
Oświadczenie o dochodzie jednorazowym
Oświadczenie – zmiana numeru konta
Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze
Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH

Pragnie poinformować, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami i niedogodnościami dotyczącymi  rozprzestrzeniania się  SARS-Cov-2 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że osoby doznające przemocy i ich rodziny są na bieżąco monitorowane. Zachęcamy do korzystania ze wsparcia, pomocy udzielanej telefonicznie:

   Wsparcie psychologa:  Poniedziałki 15.30 – 17.30 pod numerem telefonu: 788-654-001

   Wsparcie prawnika: I wtorek miesiąca  15.30 -17.30 pod numerem telefonu: 696-910-811

   Wsparcie pracownika socjalnego: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00  oraz poniedziałek, środa, piątek  16.00- 18.00 pod numerem telefonu 509-985-731

Informujemy również o możliwości korzystania z form wsparcia oferowanych przez GOIK Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Gorlice ul. Słoneczna 7, telefon :18 352-51-01 oraz 511- 469-305.

Osoby doznające przemocy mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” https://twojparasol.com. Która stanowi narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Do góry