Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-1/2018

Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono.

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę: mebli, elementów wyposażenia, artykułów plastycznych oraz materiałów biurowych / piśmienniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu  Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

  • zapytanie ofertowe
  • załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
  • Lokalizacja dostaw – załącznik do OPZ
  • Załącznik nr 2 – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia
 1. Załącznik nr 4 – oświadczenie.

Link do zamówienia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113784

Termin składania ofert upływa w dniu 01 czerwca 2018r. o godz. 12.00.