Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-2/2018

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności na zakup i dostawę: mebli i elementów wyposażenia, klocków, zabawek i elementów edukacyjnych oraz artykułów biurowych, plastycznych i papierniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Termin składania ofert – 18 czerwca 2018 r., godz. 12.00 (decyduje data i godz. wpływu do GOPS w Gorlicach).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono:

  • w zakresie cz. 1 – NOWA SZKOŁA sp. z.o.o, ul. P.O.W. 25, Łódź, cena ofertowa – 54.500 zł
  • w zakresie cz. 2 – AGNEX sp. z o.o., ul. Michalusa 1, Gorlice, cena ofertowa – 24.000 zł,
  • w zakresie cz. 3 – postępowanie unieważniono z uwagi na przekroczenie limitu dostępnych środków