Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw.: „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Gorlice obejmuje swoim zakresem moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Uczestnikami Programu mogą być osoby:

  1. mieszkające na terenie Gminy Gorlice,
  2. które ukończyły 65 lat,
  3. samotne lub zamieszkujące z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu – pierwszeństwo uczestnictwa w programie mają osoby samotnie zamieszkujące,
  4. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Mieszkańców Gminy Gorlice zainteresowanych przedmiotowym Programem zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do dnia 14.06.2023 r. w godz. 7.30-15.30. Kontakt telefoniczny: 18 353 75 74.