Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 5. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 7. wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. 1. umiejętność pracy z klientem, szczególnie klientem trudnym.
  umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
  3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
  4. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  5. umiejętność planowania pracy, operatywność,
  6. umiejętność śledzenia zmian w przepisach,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 2. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 4. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy
 1. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 2. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 1. kserokopie świadectw pracy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 3. oświadczenie o niekaralności,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach  w terminie do dnia 08.05.2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty , które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie gops.gorlice@post.pl

 

WZ Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Gorlicach

 

Sławomir Sikora

Starszy Specjalista