Za życiem

Realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach programu ,, Za życiem”

Informator pomoże Ci przygotować na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się jakie przysługują Ci: prawa, badania, rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

GDZIE? Potrzebne Informację pozyskać możesz w OPS, w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach , w przychodniach zdrowia, od asystenta rodziny.

KTO? Kto może skorzystać z uprawnień:
Rodziny w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

 • ciężkie nieodwracalne upośledzenie,
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
  • Kobiety które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  • Kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, Kobiety które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
   • poronienia
   • urodzenia dziecka niezdolnego do życia
   • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ? Zaświadczenie jest podstawą do skorzystania z uprawnień. Zaświadczenie potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:
Ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia, posiadającego tytuł specjalisty położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ: Wystarczy zgłosić się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej.

1. Okres okołoporodowy badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna), od 4–9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe)oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do porodu położne będą przygotowywać kobiety do porodu i rodzicielstwa. Noworodek będzie miał zapewnioną opiekę neonatologiczną. Wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne).

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
Pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, pomoc psychologiczna dla rodziców, rehabilitacja lecznicza, zakup leków poza kolejnością, opieka nad dzieckiem podczas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa) w dziennych ośrodkach wsparcia, w placówkach systemu oświaty (np. szkołach), przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego, opieka paliatywna i hospicyjna, kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze).

3. Jednorazowe świadczenie wysokości 4000 zł

 • komu przysługuje? Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód
 • Kiedy złożyć wniosek? Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony!
 • Jakie warunki musisz spełniać? Matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

INNE ŚWIADCZENIA
Świadczenia pieniężne: 
zasiłek stały
zasiłek okresowy
zasiłek celowy

Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna
ośrodki wsparcia
usługi opiekuńcze
poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne, prawne

 

Szczegóły dotyczące świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)

Informator (pdf)