Program Ochrony Ofiar

Załącznik do Uchwały Nr VII/33/11

Rady Gminy w Gorlicach
z dnia 9 czerwca 2011 r.

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR

PRZEMOCY W RODZINIE

W GMINIE GORLICE

NA LATA 2011- 2015
Rozdział I.
Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

 

Rozdział II.
Informacje ogólne:

Rodzina w życiu każdego człowieka, kształtuje jego osobowość, system wartości, poglądy i osobowość. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Czy rodzina będzie prawidłowo funkcjonować zależy od wzajemnej relacji pomiędzy rodzicami opartymi na miłości i zrozumieniu. W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcji rodzina nie będzie w stanie prawidłowo realizować podstawowych zadań. Złamane zostaną reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny staną się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc w rodzinie często zwana przemocą domową może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, jest to zachowanie negatywne o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach rodzinnych istnieje od zawsze, to mówi się o niej mało, jakby nie była poważnym zaburzeniem i zagrożeniem rodziny, które często prowadzi do tragicznych skutków. Zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Krakowie zawartymi w zaleceniach w zakresie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i postępowania w sytuacji występowania przemocy- jest to zjawisko wynikające z działania człowieka, dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym , jest ona intencjonalna- zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu. Z reguły zaangażowane są w nią trzy podmioty.
ofiara przemocy – osoba doznająca przemocy w rodzinie
sprawca przemocy – osoba stosująca przemoc
świadek przemocy – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestnicy w sytuacji występowania przemocy
Realizacja tego programu ma na celu pomoc kompleksową tym podmiotom.

 

Rozdział III.
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Gorlice.
W gminie Gorlice przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zbadania, ponieważ agresja ze strony osób najbliższych jest wstydliwie ukrywaną tajemnicą . W 2007r Rada Gminy na Sesji w dniu 26.04.07 r. przyjęła swoją uchwałą gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z danych zawartych w programie wynika, że na terenie gminy Gorlice zjawisko przemocy zaczęło się nasilać pod koniec 2006r. W związku z tym pracownicy socjalni dokonali dokładnej diagnozy tego problemu, z którą zapoznano Wójta Gminy. Ustalono kierunki działań, w wyniku których opracowano ww. program. Wydawać by się więc mogło, że przemoc na terenie naszej Gminy jest tylko zjawiskiem marginalnym. Aktualne dane pokazują co innego. W latach 2007-2010 zanotowano 171 spraw związanych z przemocą.
Stale widoczna jest natomiast niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”. Wiadomo, że głównym celem Niebieskich Kart jest rozpoznawanie przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym oraz tworzenie warunków do systemowego i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Niebieskie Karty uruchamia nie tylko policja, ale również ośrodek pomocy społecznej. W gminie Gorlice od 2007 r. Ośrodek Pomocy nie założył ani jednej Niebieskiej Karty mimo iż pracownicy socjalni informują każdorazowo o takich możliwościach w przypadkach podejrzeń o przemoc.

Gminny program ochrony ofiar przemocy w rodzinie winien być realizowany nierozerwalnie z gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o zawarte tam analizy, a jego realizacja winna doprowadzić do tego aby ofiary i świadkowie przemocy miały świadomość, że mogą liczyć na pomoc instytucji do tego powołanych i nie zostaną pozostawione same sobie z problemem.

 

Rozdział IV.
Założenia do programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Gorlice

1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.
2. Nie ma usprawiedliwienia przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara.
3. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka
4. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej.
5. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.
Rozdział V.
Cele gminnego programu ochrony ofiar przemocy w Gminie Gorlice

1. Dostarczanie rzetelnej informacji o zjawisku przemocy (jakie zachowania są przemocą kto uczestniczy w przemocy)
2. Dostarczanie rzetelnej informacji o konsekwencjach stosowania przemocy przez sprawcę
3. Informowanie osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc o możliwościach szukania pomocy
4. Wyszkolenie odpowiedniej kadry pracującej z rodziną gdzie występuje przemoc.
5. Zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej pod kontem bezpieczeństwa i potrzeb rodziny
6. Zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny gdzie występuje przemoc
7. Uruchomienie wszelkich procedur na rzecz dobra dziecka w tej rodzinie.
8. Kompleksowa pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową
Rozdział VI
Realizatorzy programu:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
– Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
– Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Sąd Rejonowy w Gorlicach
– Służba zdrowia
– PCPR w Gorlicach

 

Rozdział VII
Działania:

1. Powołany przez Wójta Gminy Gorlice gminny koordynator programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie czuwał nad prawidłową realizacją ww. programu
2. Szkolenia pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy oraz świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej, (jak udzielać wsparcia, w jaki sposób kierować ofiarę przemocy do różnych instytucji, wzmacnianie konsekwentnych zachowań i postaw.
3. Systematyczna edukacja społeczności Gminy poprzez udział pracowników socjalnych w zebraniach wiejskich, drukowanie ulotek, plakatów zawierających te informacje.
4. GKRPA w ramach swojej działalności dokona analizy wniosków składanych o leczenie odwykowe pod kątem informacji o przemocy domowej, z wynikami analizy zapozna pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego.
5. Przyjmowanie przez realizatorów programu wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy wg schematu określonego w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
6. Tworzenie przez realizatorów programu własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z różnymi osobami, protokołów z rozmów z ofiarami przemocy i członkami ich rodzin.
7. Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie- zgodnie z zapisami Niebieskiej Karty.
8. Udzielanie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ( prawnej, medycznej, socjalnej, kierowanie ofiar przemocy do Ośrodka Interwencyjno- Mediacyjnego w Bieczu ul. Belna 97).

 

Rozdział VIII.
Wydatki związane z realizacją programu i monitoring realizacji

1. Źródłem finansowania Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 będą:
– środki własne gminy będące w budżecie na realizacje zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Realizacja programu będzie poddawana systematycznemu monitoringowi. Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie bieżących działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań i rozwijanie programu w przyszłości.
3. Ocenę realizacji poszczególnych działań w roku kalendarzowym dokonywać będzie Rada Gminy Gorlice , po przedłożeniu stosownego rocznego sprawozdania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.