Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

1.  Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.
2. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:
  -prowadzenia pracy z klientem,
  -prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,
  -odporność na stres,
  -samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
  -kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane 7 dni w tygodniu.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do 31.01.2022 r. pod adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice
tel. 18 353 75 74

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Koordynator Projektu Pani Katarzyna Szura tel. 18 353 75 74 wew. 11

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze