Jesteś tutaj:

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć LUTY 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
04.02.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie, zajęcia artystyczne
05.02.2020 9.00-13.00 Spotkanie przy kawie , zajęcia ruchowe
06.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne
11.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł
12.02.2020 09.00-13.00 Zajęcia rozwijające umysł
13.02.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – Walentynki
18.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
19.02.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne
20.02.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie – Ostatki
25.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
26.02.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne
27.02.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe

Wypłaty świadczeń 2020

Miesiąc wypłaty Data wypłaty funduszu alimentacyjnego na rachunek bankowy Data wypłaty 500+ na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy Data wypłaty świadczeń w kasie banku Pekao SA ul. Jagiełły
I.2020 r. 21.01.2020 r. 22.01.2020 r. 23.01.2020 r. 23.01.2020 r.
II.2020 r. 20.02.2020 r. 21.02.2020 r. 24.02.2020 r. 24.02.2020 r.
III.2020 r. 19.03.2020 r. 20.03.2020 r. 23.03.2020 r. 23.03.2020 r.
IV.2020 r. 21.04.2020 r. 22.04.2020 r. 23.04.2020 r. 23.04.2020 r.
V.2020 r. 21.05.2020 r. 22.05.2020 r. 22.05.2020 r. 22.05.2020 r.
VI.2020 r. 19.06.2020 r. 22.06.2020 r. 23.06.2020 r. 23.06.2020 r.
VII.2020 r. 21.07.2020 r. 22.07.2020 r. 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.
VIII.2020 r. 20.08.2020 r. 21.08.2020 r. 24.08.2020 r. 24.08.2020 r.
IX.2020 r. 21.09.2020 r. 22.09.2020 r. 23.09.2020 r. 23.09.2020 r.
X.2020 r. 21.10.2020 r. 22.10.2020 r. 23.10.2020 r. 23.10.2020 r.
XI.2020 r. 19.11.2020 r. 20.11.2020 r. 23.11.2020 r. 23.11.2020 r.
XII.2020 r. 17.12.2020 r. 16.12.2020 r. 17.12.2020 r. 17.12.2020 r.

KLUB SENIOR + Harmonogram zajęć STYCZEŃ 2020

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
02.01.2020 14.00-18.00 Spotkanie organizacyjne
07.01.2020 14.00-18.00 Spotkanie przy kawie
08.01.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne
09.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł
14.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia rozwijające umysł
15.01.2020 9.00-13.00 Spotkanie przy kawie
16.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
21.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne
22.01.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
23.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
28.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne
29.01.2020 9.00-13.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe
30.01.2020 14.00-18.00 Zajęcia artystyczne/Zajęcia ruchowe

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją od miesiąca stycznia 2020 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania kart zgłoszeniowych do uczestnictwa w programie.

Program ma na celu:

1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Klub Senior+

W związku z funkcjonowaniem od dnia 02.01.2020 roku Klubu „Senior +” zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania formularzy zgłoszeniowych do uczestnictwa w Klubie Senior+ w Bystrej 155 przez osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami gminy Gorlice.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior+ jest dobrowolne i bezpłatne.
Głównym celem Programu jest :
1. motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
2. zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu
3. wypełnianie czasu wolnego osobom starszym
4. propagowanie kultury i sztuki
5. upowszechnianie zdrowego trybu życia

Regulamin (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf)
Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku (pdf)
Zaświadczenie lekarskie (pdf)Opieka wytchnieniowa

W związku z planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa ”  zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), którego celem  jest m. in. wsparcie społeczne osób  niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że istnieje możliwość składania wniosków przez osoby, których członkowie rodzin lub bezpośredni opiekunowie wymagają doraźnego wsparcia  w formie opieki wytchnieniowej do końca  miesiąca lipca 2019 r.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

STYPENDIUM SZKOLNE- II półrocze

Termin składania oświadczeń:
Od 1 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Załączniki wymagane przy ubieganiu się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – STYPENDIUM SZKOLNEGO – II PÓŁROCZE maj 2019 r. przez rodzica lub opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia:

 1. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjalnej potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2018/2019, a w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kserokopia legitymacji szkolnej.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2019 r.:
  a) Zaświadczenie o dochodzie netto z pracy za miesiąc kwiecień 2019 r.,
  b) Odcinek z kwotą netto pobieranej renty/emerytury za miesiąc kwiecień 2019 r.
  c) Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy (jeżeli był wypłacany w kwietniu i maju 2019 r.), świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny,
  d) Alimenty (kserokopia wyroku sądu lub decyzji z funduszu alimentacyjnego),
  e) Wysokość stypendium socjalnego, gdy w skład rodziny wchodzi pełnoletnie dziecko pobierające stypendium na studiach – kserokopia decyzji,
  f) Nakaz płatniczy za 2019 rok lub zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego,
  g) Dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za miesiąc kwiecień 2019 r..
  h) Zaświadczenie o wysokości chorobowego z KRUS za miesiąc kwiecień 2019 r.,
  i) Oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP jako osoba bezrobotna, jeżeli w skład rodziny wliczane są pełnoletni członkowie rodziny, niepracujący i zarejestrowani w PUP,
  j) Jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania oraz:
  − Jeżeli działalność jest rozliczana na zasadach ogólnych należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2018 rok oraz zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2018 rok,
  − Jeżeli działalność jest rozliczana w formie ryczałtu za dochód przyjmuje się kwotę dochodu netto za miesiąc kwiecień 2019 r., zadeklarowaną w oświadczeniu przez osobę prowadzącą działalność.
 3. Zaświadczenie ze szkoły wyższej lub decyzja o przyjęciu na studia, gdy w skład rodziny wchodzi pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę w szkole wyższej.
  WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIA będą przyjmowane w okresie od 1 do 10 maja 2019 r. w siedzibie GOPS II p. pok. 5.
  Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat wypełniają wniosek na siebie.
  Stypendium szkolne przysługuje wówczas gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego (pdf)
OŚWIADCZENIE o zm. dochodów – stypendium maj 2019 (pdf)

Do góry