Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe nr GOPS.271-II-1/2018

Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono.

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę: mebli, elementów wyposażenia, artykułów plastycznych oraz materiałów biurowych / piśmienniczych do placówki wsparcia dzieci i młodzieży w ramach projektu  Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, o nr RPMP.09.02.01-12-0356/17, realizowanego w ramach poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

  • zapytanie ofertowe
  • załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
  • Lokalizacja dostaw – załącznik do OPZ
  • Załącznik nr 2 – formularz oferty
  • Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia
 1. Załącznik nr 4 – oświadczenie.

Link do zamówienia w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113784

Termin składania ofert upływa w dniu 01 czerwca 2018r. o godz. 12.00.

Stypendium szkolne 2017/2018 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2018 r. Oświadczenie o zmianie dochodów należy złożyć do dnia 10 maja 2018 r. w GOPS Gorlice ul. Łukasiewicza 6, piętro II pokój nr 5.

Oświadczenie (pdf)

Za życiem

Realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach programu ,, Za życiem”

Informator pomoże Ci przygotować na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się jakie przysługują Ci: prawa, badania, rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

GDZIE? Potrzebne Informację pozyskać możesz w OPS, w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach , w przychodniach zdrowia, od asystenta rodziny.

KTO? Kto może skorzystać z uprawnień:
Rodziny w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

 • ciężkie nieodwracalne upośledzenie,
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
  • Kobiety które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  • Kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, Kobiety które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
   • poronienia
   • urodzenia dziecka niezdolnego do życia
   • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ? Zaświadczenie jest podstawą do skorzystania z uprawnień. Zaświadczenie potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:
Ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia, posiadającego tytuł specjalisty położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ: Wystarczy zgłosić się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej.

1. Okres okołoporodowy badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna), od 4–9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe)oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do porodu położne będą przygotowywać kobiety do porodu i rodzicielstwa. Noworodek będzie miał zapewnioną opiekę neonatologiczną. Wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne).

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
Pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, pomoc psychologiczna dla rodziców, rehabilitacja lecznicza, zakup leków poza kolejnością, opieka nad dzieckiem podczas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa) w dziennych ośrodkach wsparcia, w placówkach systemu oświaty (np. szkołach), przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego, opieka paliatywna i hospicyjna, kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze).

3. Jednorazowe świadczenie wysokości 4000 zł

 • komu przysługuje? Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód
 • Kiedy złożyć wniosek? Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony!
 • Jakie warunki musisz spełniać? Matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

INNE ŚWIADCZENIA
Świadczenia pieniężne: 
zasiłek stały
zasiłek okresowy
zasiłek celowy

Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna
ośrodki wsparcia
usługi opiekuńcze
poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne, prawne

 

Szczegóły dotyczące świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)

Informator (pdf)

Daj sobie pomóc – czuj się bezpieczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH

 

INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU LUTYM 2014 R. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU SOCJALNEGO

„DAJ SOBIE POMÓC – CZUJ SIĘ BEZPIECZNA”.

w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

 

Projekt socjalny będzie skierowany do grupy kobiet (około 10 osób), które doznają przemocy.
Będzie utworzona dla nich grupa wsparcia. Grupa wsparcia będzie mieć charakter zamknięty.
Osoby krzywdzone są często izolowane, nieraz same unikają kontaktów z innymi, aby nie prowokować sprawcy.
Uważają, że ich sytuacja jest wyjątkowa, że nikt nie rozumie ich cierpienia.
Uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwia im wyjście z izolacji i zapoczątkuje zmiany.
Projekt będzie realizowany do kwietnia 2014 r.

Program Ochrony Ofiar

Załącznik do Uchwały Nr VII/33/11

Rady Gminy w Gorlicach
z dnia 9 czerwca 2011 r.

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR

PRZEMOCY W RODZINIE

W GMINIE GORLICE

NA LATA 2011- 2015
Rozdział I.
Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

 

Rozdział II.
Informacje ogólne:

Rodzina w życiu każdego człowieka, kształtuje jego osobowość, system wartości, poglądy i osobowość. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Czy rodzina będzie prawidłowo funkcjonować zależy od wzajemnej relacji pomiędzy rodzicami opartymi na miłości i zrozumieniu. W przypadku jakiejkolwiek dysfunkcji rodzina nie będzie w stanie prawidłowo realizować podstawowych zadań. Złamane zostaną reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny staną się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc w rodzinie często zwana przemocą domową może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, jest to zachowanie negatywne o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach rodzinnych istnieje od zawsze, to mówi się o niej mało, jakby nie była poważnym zaburzeniem i zagrożeniem rodziny, które często prowadzi do tragicznych skutków. Zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Krakowie zawartymi w zaleceniach w zakresie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i postępowania w sytuacji występowania przemocy- jest to zjawisko wynikające z działania człowieka, dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym , jest ona intencjonalna- zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu. Z reguły zaangażowane są w nią trzy podmioty.
ofiara przemocy – osoba doznająca przemocy w rodzinie
sprawca przemocy – osoba stosująca przemoc
świadek przemocy – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestnicy w sytuacji występowania przemocy
Realizacja tego programu ma na celu pomoc kompleksową tym podmiotom.

 

Rozdział III.
Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Gminie Gorlice.
W gminie Gorlice przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zbadania, ponieważ agresja ze strony osób najbliższych jest wstydliwie ukrywaną tajemnicą . W 2007r Rada Gminy na Sesji w dniu 26.04.07 r. przyjęła swoją uchwałą gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z danych zawartych w programie wynika, że na terenie gminy Gorlice zjawisko przemocy zaczęło się nasilać pod koniec 2006r. W związku z tym pracownicy socjalni dokonali dokładnej diagnozy tego problemu, z którą zapoznano Wójta Gminy. Ustalono kierunki działań, w wyniku których opracowano ww. program. Wydawać by się więc mogło, że przemoc na terenie naszej Gminy jest tylko zjawiskiem marginalnym. Aktualne dane pokazują co innego. W latach 2007-2010 zanotowano 171 spraw związanych z przemocą.
Stale widoczna jest natomiast niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”. Wiadomo, że głównym celem Niebieskich Kart jest rozpoznawanie przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym oraz tworzenie warunków do systemowego i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Niebieskie Karty uruchamia nie tylko policja, ale również ośrodek pomocy społecznej. W gminie Gorlice od 2007 r. Ośrodek Pomocy nie założył ani jednej Niebieskiej Karty mimo iż pracownicy socjalni informują każdorazowo o takich możliwościach w przypadkach podejrzeń o przemoc.

Gminny program ochrony ofiar przemocy w rodzinie winien być realizowany nierozerwalnie z gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o zawarte tam analizy, a jego realizacja winna doprowadzić do tego aby ofiary i świadkowie przemocy miały świadomość, że mogą liczyć na pomoc instytucji do tego powołanych i nie zostaną pozostawione same sobie z problemem.

 

Rozdział IV.
Założenia do programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Gorlice

1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.
2. Nie ma usprawiedliwienia przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara.
3. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka
4. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej.
5. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.
Rozdział V.
Cele gminnego programu ochrony ofiar przemocy w Gminie Gorlice

1. Dostarczanie rzetelnej informacji o zjawisku przemocy (jakie zachowania są przemocą kto uczestniczy w przemocy)
2. Dostarczanie rzetelnej informacji o konsekwencjach stosowania przemocy przez sprawcę
3. Informowanie osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc o możliwościach szukania pomocy
4. Wyszkolenie odpowiedniej kadry pracującej z rodziną gdzie występuje przemoc.
5. Zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej pod kontem bezpieczeństwa i potrzeb rodziny
6. Zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny gdzie występuje przemoc
7. Uruchomienie wszelkich procedur na rzecz dobra dziecka w tej rodzinie.
8. Kompleksowa pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową
Rozdział VI
Realizatorzy programu:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
– Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
– Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Sąd Rejonowy w Gorlicach
– Służba zdrowia
– PCPR w Gorlicach

 

Rozdział VII
Działania:

1. Powołany przez Wójta Gminy Gorlice gminny koordynator programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie czuwał nad prawidłową realizacją ww. programu
2. Szkolenia pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy oraz świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej, (jak udzielać wsparcia, w jaki sposób kierować ofiarę przemocy do różnych instytucji, wzmacnianie konsekwentnych zachowań i postaw.
3. Systematyczna edukacja społeczności Gminy poprzez udział pracowników socjalnych w zebraniach wiejskich, drukowanie ulotek, plakatów zawierających te informacje.
4. GKRPA w ramach swojej działalności dokona analizy wniosków składanych o leczenie odwykowe pod kątem informacji o przemocy domowej, z wynikami analizy zapozna pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego.
5. Przyjmowanie przez realizatorów programu wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy wg schematu określonego w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
6. Tworzenie przez realizatorów programu własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z różnymi osobami, protokołów z rozmów z ofiarami przemocy i członkami ich rodzin.
7. Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie- zgodnie z zapisami Niebieskiej Karty.
8. Udzielanie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ( prawnej, medycznej, socjalnej, kierowanie ofiar przemocy do Ośrodka Interwencyjno- Mediacyjnego w Bieczu ul. Belna 97).

 

Rozdział VIII.
Wydatki związane z realizacją programu i monitoring realizacji

1. Źródłem finansowania Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 będą:
– środki własne gminy będące w budżecie na realizacje zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Realizacja programu będzie poddawana systematycznemu monitoringowi. Monitoring programu umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie bieżących działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań i rozwijanie programu w przyszłości.
3. Ocenę realizacji poszczególnych działań w roku kalendarzowym dokonywać będzie Rada Gminy Gorlice , po przedłożeniu stosownego rocznego sprawozdania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Do góry