Jesteś tutaj:

KLUB SENIOR+ INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WP-VII.1412.4.2020  z dnia 21.05.2020 r. zostaje wznowiona działalność i otwarcie  placówki Klub Senior + w Bystrej od dnia 25.05.2020 r.

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z wytycznymi i zaleceniami  dotyczącymi  rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19  wywołanej wirusem SARS- CoV-2  Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudni Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019- 2020”.

1.  Wymagania niezbędne:
 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2.  Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 3. komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi (np. język migowy).
 4. kurs pierwszej pomocy
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na stanowisku Asystent Osoby Niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.” będzie świadczyła usługę, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe );
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy ).

Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

4.  Warunki pracy i płacy:
 1. Umowa zlecenie lub umowa o pracę. Usługa realizowana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (max. 30 godzin na jednego uczestnika Programu).
 2. Praca na terenie Gminy Gorlic (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb).
5.  Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, czy szkolenia,
 4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w GOPS”.
6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: GOPS, 38-300 Gorlice, ul. Łukasiewicza 6 w terminie do dnia 31.05.2020 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO

informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach z siedzibą Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice, adres e-mail: gops.gorlice@post.pl , tel. 18 353 75 74.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres e-mail: gops.gorlice@post.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych (zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach

 

W wyniku przeprowadzonego przez Komisję naboru kandydatem na w/w stanowisko wybrana została Pani Katarzyna Szura, zam. w  Bystrej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Pani Katarzyna Szura spełniła wszystkie wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu o naborze, uzyskała najwyższą ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach.

 

Gorlice, dnia  15 maja  2020 r.

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje,
że od dnia 18.05.2020 r. (poniedziałek) tut. Ośrodek pracuje w godzinach:

 • każdy poniedziałek od 7.30 do 18.00
 • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

KLUB SENIOR+ INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gorlicach informuje, że w związku z poleceniem oraz Decyzją Nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r.  od dnia 11.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.  zostaje czasowo zawieszona działalność placówki Klub Senior+ w Bystrej.

Zajęcia zostają zawieszone z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19  wywołanej wirusem SARS- CoV-2 .

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach,
 5. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. dobra znajomość : ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 7. wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. 1. umiejętność pracy z klientem, szczególnie klientem trudnym.
  umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
  3. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
  4. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
  5. umiejętność planowania pracy, operatywność,
  6. umiejętność śledzenia zmian w przepisach,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej,
 2. praca socjalna na wyznaczonym terenie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 4. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy
 1. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 2. współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – (CV) odręcznie podpisany,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 1. kserokopie świadectw pracy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 3. oświadczenie o niekaralności,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Ośrodku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach , ul. Łukasiewicza 6 , 38-300 Gorlice w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” w Gorlicach  w terminie do dnia 08.05.2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty , które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 353 75 74

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie gops.gorlice@post.pl

 

WZ Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Gorlicach

 

Sławomir Sikora

Starszy Specjalista

 

Stypendium szkolne 2019/2020 – II półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby ubiegające się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 powinny złożyć w tutejszym Ośrodku oświadczenie o zmianie dochodów. Do oświadczenia należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za miesiąc kwiecień 2020 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną poprawnie wypełnione oświadczenia o zmianie dochodów wraz z załącznikami należy przesłać drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice do 10 maja 2020 r.

 

Oświadczenie o zmianie dochodów dla osób ubiegających się o stypendium szkolne
Oświadczenie o sytuacji dochodowej
Oświadczenie o dochodzie jednorazowym
Oświadczenie – zmiana numeru konta
Załączniki wymagane do stypendium szkolnego – II półrocze
Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego

Do góry